galeria

Blog

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?


Wraz z nasilającym się zjawiskiem imigracji, zamieszkujący lub przebywający tymczasowo w naszym kraju obcokrajowcy, coraz częściej uczestniczą w czynnościach notarialnych w charakterze strony. Sytuacja ta wymusza pewną elastyczność oraz podjęcie dodatkowych działań w tym zakresie, gdyż nierzadko, podczas korzystania z tego typu usług, niezbędna okazuje się pomoc tłumacza przysięgłego. Jak więc wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca? W jakich sytuacjach konieczna jest pomoc tłumacza przysięgłego? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

W jakim języku podpisywane są akty notarialne?

W myśl przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, każdy akt notarialny sporządzany jest w języku polskim.  Zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie wszystkie czynności notarialne muszą być realizowane w języku polskim, przy czym obowiązek ten nie wyklucza możliwości dokonywania czynności notarialnych z udziałem osób nie mówiących w tym języku. Szczególnie istotny jest akt notarialny, który musi być zapisany w języku polskim, aby miał moc dokumentu urzędowego. Słownictwo prawno-administracyjne jest na tyle skomplikowane, że nawet mieszkaniec innego kraju mówiący znakomicie po polsku może mieć spore trudności z jego właściwym odbiorem.  Z tego też powodu obcokrajowcowi, który nie włada biegle naszym językiem, musi podczas czynności notarialnych towarzyszyć tłumacz przysięgły, który figuruje na liście sporządzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Może on przetłumaczyć treść aktu notarialnego na język ojczysty cudzoziemca lub na inny, jeżeli strona umowy może pochwalić się jego znajomością w mowie oraz piśmie w stopniu biegłym. Obecność tłumacza przysięgłego oraz ustne przetłumaczenie przez niego podpisywanego dokumentu, gwarantują skuteczność i ważność czynności notarialnej.

Jaka jest rola tłumacza przysięgłego u notariusza?

Fakt niedopełnienia przez notariusza jego obowiązków, a także niewystarczające zrozumienie treści aktu notarialnego podpisywanego przez obcokrajowca, skutkują nieważnością przeprowadzonej czynności notarialnej. Z tego też powodu notariusz jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby zgłaszające się do niego osoby były świadome skutków prawnych, jakie wiążą się z określoną czynnością notarialną.

Podczas tłumaczenia przysięgłego, notariusz czyta treść dokumentu sporządzonego w języku polskim, a tłumacz przysięgły na głos przekłada treść zdanie po zdaniu. Po przedstawieniu treści i potwierdzeniu jego całkowitego zrozumienia przez cudzoziemca, następuje złożenie podpisów pod dokumentem, nie tylko przez strony umowy i notariusz, ale także tłumacza przysięgłego.

Wróć