Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU „INTER” Halina Czyżewska, ul. Kołodziejska 22/2, 15-256 Białystok, NIP: 966-063-67-66, tel. 602-475-552,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przedstawienia oferty naszych usług na Pani/Pana żądanie polegających na sporządzaniu i poświadczania tłumaczeń z języka francuskiego na język polski, z języka polskiego na język francuski, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby; sporządzaniu poświadczonych odpisów pism w językach polskim, francuskim, sprawdzaniu i poświadczaniu odpisów pism, sporządzonych w językach rosyjskim i polskim przez inne osoby; dokonywaniu tłumaczeń ustnych, wykonania umowy i po jej wykonaniu wystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO);
b. kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym obsługę informatyczną.
4. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania przez na nas obowiązków prawnych, wiążącej nas umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu związanego z nawiązaniem lub zachowaniem relacji biznesowych.
5. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
7. W przypadku kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami przetwarzane są dane teleadresowe pozyskane z Pani/Pana strony internetowej lub ogólnie dostępnych serwisów z danymi teleadresowymi.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.